• Polska firma
  • Darmowa wysyłka przy zamówieniu od 199zł
  • 21 dni na zwrot

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego therookie.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ROOKIE;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem therookie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ROOKIE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem therookie.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy ROOKIE, działający pod adresem therookie.pl, prowadzony jest przez ROOKIE Tomasz Smorawiński, ul. Wiśniowa 1, 62-081, Chyby, NIP: 777-273-46-51, REGON: 302562974. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. Celem skorzystania ze Sklepu internetowego, Klient winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedającego:

– posiadać komputer osobisty (PC) lub inne urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW i akceptującym pliki cookies oraz z włączoną obsługą języka Java Script,
– posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
– posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail)

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel sklepu ROOKIE zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu therookie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ROOKIE,
- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową therookie.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia ‘Zamawiam i płacę’ – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym i aktualnych, przy czym Sprzedający jest uprawniony do weryfikacji danych podanych przez Klienta i w przypadku podania przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieaktualnych, zamówienie nie zostanie przez niego przyjęte do realizacji.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

7. Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ROOKIE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu therookie.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do następujących krajów Unii Europejskiej: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Możliwość dostawy do innych krajów są ustalane indywidualnie po kontakcie Klienta ze Sklepem.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej
- Paczkomatów

Nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

Pełne zasady oraz ceny dostawy produktów znajdują się w zakładce ‘Wysyłka’ pod tym linkiem https://therookie.pl/strona/wysylka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji dostawy wynosi maksymalnie 4 dni robocze i liczy się od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Klienta i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw Klienta z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

VI. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Formami płatności za zamówione Produkty są:

- przelew bankowy,
- płatność poprzez system płatności elektronicznych PayU – rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową, BLIKiem i e-przelewem, 
- PayPal
- pobranie (wysyłka za pobraniem wiąże się z dodatkowym kosztem. Dokładne koszty wysyłki znajdują się w zakładce ‘Wysyłka’ https://therookie.pl/strona/wysylka)

Więcej szczegółów dotyczących płatności znajduje się w zakładce ‘Płatność’ pod tym linkiem https://therookie.pl/strona/platnosc

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Ustawowo Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Sklep ROOKIE z własnej woli wydłuża ten termin do 21 dni, tak więc termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 21 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (Tomasz Smorawiński ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań, tel. 607 325 101, email: kontakt@therookie.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z naszego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz dostępny jest na dole strony w zakładce ‘Zwroty’ https://therookie.pl/strona/zwroty lub bezpośrednio pod tym linkiem https://www.dropbox.com/s/4culy0amdxezs9v/rookie_zwrot_adres_pozna%C5%84.pdf?dl=0. Po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem towaru prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację (np. drogą elektroniczną) dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Paczkę ze zwracanym towarem prosimy wysłać niezwłocznie po poinformowaniu nas o chęci odstąpienia od umowy.

Więcej szczegółów dotyczących zwrotów znajduje się w zakładce ‘Zwroty’ https://therookie.pl/strona/zwroty

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku Klient nie będzie ponosił żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości w takiej sytuacji Produkt/Produkty powinien być przesłany/powinny być przesłane na następujący adres Sprzedawcy: ROOKIE ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań.

2. Klient przy odstąpieniu od umowy powinien odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu/Produktów do Sprzedawcy.

4. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Sprzedawca zastrzega i informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 124 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do:
- Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to okularów wykonanych na specjalne zamówienie klienta. Zamówienie takie jest wcześniej ustalane indywidualnie pomiędzy Sklepem a Klientem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
1. Wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może skorzystać dostępny jest na dole strony w zakładce ‘Zwroty’ https://therookie.pl/strona/zwroty lub bezpośrednio pod tym linkiem https://www.dropbox.com/s/4culy0amdxezs9v/rookie_zwrot_adres_pozna%C5%84.pdf?dl=0

2. Klient może też skorzystać z formatu jak poniżej:

– Adresat: ROOKIE Tomasz Smorawiński, Obornicka 235, 60-650 Poznań, kontakt@therookie.pl
– Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy 
– Data odbioru
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

3. Użycie jednego z powyżej dostarczonych formularzy zwrotu nie jest jednak obowiązkowe, aby dokonać zwrotu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu wolnego od wad, w związku z powyższym jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

2. Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: ROOKIE Tomasz Smorawiński, ul. Obornicka 235, 60-650, Poznań.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@therookie.pl.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Produkt na nowy pełnowartościowy lub zwróci wartość zakupionego Produktu.

5. Konsument składający reklamację zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Sprzedawcy wraz z dowodem zawarcia umowy zakupu.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

ROOKIE jest producentem Towarów dostępnych w Sklepie. ROOKIE jako producent udziela dodatkowej gwarancji na Towary, których jest producentem na okres 12 miesięcy. Udzielana przez nas gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Pkt. VIII Regulaminu).

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. ROOKIE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@therookie.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ROOKIE a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

Sklep internetowy Shoper.pl